Privacybeleid Wester Harmonie

Wester’s Harmonie Korps (hierna te noemen: Wester Harmonie) hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De WesterHarmonie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
 • Verwerking van je gegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je gegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je gegevens gewaarborgd is.
 • Geen gegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als WesterHarmonie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wil opnemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Inhoud

 • Verwerking van persoonsgegevens
  • Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden
  • Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
  • Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
  • Verwerking van persoonsgegevens van invalmuzikanten en/of geïnteresseerden
  • Verwerking van persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden
 • Website www.westerharmonie.nl
  • Gegevensgebruik
  • Surfgedrag en statistieken
  • Toepasselijkheid
  • Verwerking Persoonsgegevens
  • Cookies
  • Beveiliging
  • Links
 • Verstrekking aan derden
 • Bewaartermijn
 • Beveiliging
 • Rechten omtrent je gegevens
 • Klachten
 • Vragen

Verwerking van persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden, worden door WesterHarmonie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten en/of nieuwsbrieven;
 • Ledenadministratie, contributieheffing;
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan WesterHarmonie de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum.

Je persoonsgegevens worden door WesterHarmonie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door WesterHarmonie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan WesterHarmonie de volgende persoonsgegevens aan je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Je persoonsgegevens worden door Wester Harmonie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Wester Harmonie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan WesterHarmonie de volgende persoonsgegevens aan je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Je persoonsgegevens worden door WesterHarmonie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de period dat je aangemeld bent.

Verwerking van persoonsgegevens van invalmuzikanten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van invalmuzikanten en/of geïnteresseerden worden door Wester Harmonie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten en/of nieuwsbrieven.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Wester Harmonie de volgende persoonsgegevens aan je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Je persoonsgegevens worden door Wester Harmonie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat je gezien wordt als een invalmuzikant en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/ lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door de Wester Harmonie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan WesterHarmonie de volgende persoonsgegevens aan je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door WesterHarmonie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat je gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

WesterHarmonie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Wester Harmonie van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze (privacy gegevens bevattende) systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze leden en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen  niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via bestuur@westerharmonie.nl.

Versie: 6 juni 2019